Ehl-i Beyt Nedir? (1)

“Ehl” ve “Beyt” kelimelerinden oluşan Ehl-i Beyt tabiri Arap dilin­de “ev halkı, hane halkı” anlamında her dönem ve her çağda kullanılmıştır. Bu tabir bir kişiye izafe edildiği zaman o kişinin eşini (eşlerini) çocuklarını ve yakın akrabalarından olan tüm erkek ve kadınları içerdiği kabul edilmektedir.Ehli Beyt’in kelime anlamı ev halkı ya da ev ashabı demektir. İslamda ise Hz.Muhammed’in (s.a.v) akrabaları onun yakınları ve ev ahalisi anlamına gelir.

Hz.Muhammed (s.a.v) bir gün zevcesi olan Ümmü Seleme’nin evinde bulunmaktaydı.Peygamber Efendimiz damadı Hz.Ali , kızı Hz.Fatma ve biricik torunları Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin’i orada abasının altına alarak buyurdu:

“Ey Rabbim işte abamın altında gördüğün bunlar benim Ehli Beyt’imdir”

Bu olay üzerine bir ayeti kerime nazil olmuştu.İşte o ayeti kerime Ahzab Suresi 33.ayettir.

Ahzab Suresi 33.Ayeti :

“İnnema yüriydullahü liyüzhibe ankümürricse ehlelbeyti ve yütahhireküm tathiyra”

Türkçe Meali:

“Ey Ehl-i Beyt , Allah sizden günahı , her türlü fenalıkları ve kötülükleri giderip sizi kemal üzere tertemiz tathir etmek ve pak kılmak murad eder.”

Bir diğer ayette Yüce Allah şöyle bildirmektedir ; Ahzab Suresi 56.Ayeti :

“İnnema yüriydullahü liyüzhibe ankümürricse ehlelbeyti ve yütahhireküm tathiyra”

Türkçe Meali :

“Şüphe yok ki Allah ve melâikesi Peygamber’e selâvat getirirler. Ey îman edenler! Siz de O’na selâvat getirin; selâm getirin.”

Ahzab Suresi 56.Ayet Açıklaması ise şöyledir:

“Kendilerinden; “Sana nasıl selâvat edelim” diye sorduklarında Hz.Peygamber; “Allahümme salli Alâ Muhammedin ve Alâ Âl-i Muhammed” deyin buyurmuşlardır.Şu halde, Allah ve Peygamber’in emriyle Peygamber’e selât ve selâm verilirken Âl-i’ne; Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’e de selât ve selâm veriliyor.

Bir diğer ayet ise Şura Suresinin 23.Ayetidir:

“Kul lâ es’eleküm aleyhi ecren illelmeveddete fiylkurbâ”

Türkçe Meali :

“De ki; Risaletimin (Peygamberliğimin) tebliği hususunda, akrabamı (Ehl-i Beyt’imi) sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum.”

Yukarıda da gördüğünüz Şura Suresinin 23.ayeti nazil olduğunda Peygamber Efendimizin ashabından: “Yâ Resûlullah, meveddet buyurulmuş bu kurbâ kimlerdir” diye soru sordular.Resulullah buyurdu : “Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin‘dir” Hz.Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Ben sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum; onlara sarıldığınız takdirde benden sonra (doğru yoldan) asla sapmazsınız. Onların biri diğerinden büyüktür: Gökyüzünden yeryüzüne uzanmış ip olan Allah’ın kitabı ve İtretim,Ehlibeytimdir.Bilin ki; onlar havuzun başında bana gelinceye kadar asla birbirlerinden ayrılmazlar”(Müsned,İmam Ahmed b.Hanbel, c.3, s:59)

Hak teâlâ, Hazret-i İsa’ya da buyurdu ki:

“Yer ve gökteki bütün mahlukların ibadetini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe, hiç faydası olmaz.” (İ. Gazali)

Allahü teâlâ, Ehl-i beyte buyuruyor ki:

“Allah sizlerden ricsi [her kusur ve kirleri] gidermek istiyor ve sizi tam bir taharet ile temizlemek irade ediyor.” (Ahzab 33)

Peygamber efendimiz, Hazret-i Ali’yi, Hazret-i Fatıma’yı, Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’i mübarek abâları ile örterek şöyle dua etti:

“İşte benim ehl-i beytim bunlardır. Ya Rabbi, bunlardan kötülüğü kaldır ve hepsini temiz eyle!” (Mesabih)

Her namazda, Âl-i Muhammed diye dua ettiğimiz Ehl-i beyt bunlardır. Allahü teâlânın en çok sevdiği resulü Muhammed aleyhisselamdır. Onun da en çok sevdiği Ehl-i beyti ve Eshabıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Şu üç hürmeti gözetenin, dini ve dünyası muhafaza edilir, yoksa hiç bir şeyi korunmaz. İslam’a, Peygambere ve Onun nesline hürmet.” (Taberani)

(İslam’a hürmet, Dinin emirlerine riayet etmektir, Peygambere hürmet, sünnetine uymaktır, nesline hürmet seyyidlere, şeriflere hürmettir.)

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri, (Ehl-i beyt, asi [günahkâr] olsalar da, bunları sevmek lazımdır. Bunları sevmek, kalb ile, beden ile ve mal ile yardım yapmakla olup, bunlara riayet ve hürmet etmek iman ile ölmeye sebep olur) buyurdu.

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

“Ehl-i beyti seveni Hak teâlâ sever, buğz edene de buğz eder.” (İbni Asakir)

“İslam’ın esası, bana ve Ehl-i beytime sevgidir.” (İbni Asakir)

“Her şeyin temeli vardır. Müslümanlığın temeli eshab ve ehl-i beytimi sevmektir.” (İ. Neccar)

“Allah’ın kitabı ve Ehl-i beytime uyan, hidayette olur, uymayan sapıtır.” (İ. Hibban)

“Ehl-i beytim, Nuh’un gemisi gibidir. Tutunan kurtulur, tutunmayan, boğulur.” (Taberani)

“Tutunduğunuz vakit, asla dalalete düşmeyeceğiniz iki şeyi bıraktım: Allah’ın kitabı Kur’an ve Ehl-i beytim.” (Hatib)

“Ehl-i beytime buğzeden, yüzüstü Cehenneme atılır.” (İ. Ahmed)

“Ehl-i beytime, Cehennemlikten başkası buğzetmez.” (İ. Ahmed)

“Fatıma, Cennet hatunlarının üstünü, Hasan ve Hüseyin de Cennet gençlerinin yüksekleridir.” (Tirmizi)

“Ya Fatıma, Allahü teâlâ senin gazabın için gazap eder, senin rızan için razı olur.” (Hakim)

“Allahü teâlâ, Fatıma ve nesline Cehennemi haram kıldı.” (Hakim, Taberani)

“En iyiniz, Ehl-i beytime iyilik edendir.” (Hakim)

“Ehl-i beytimi sevmeyen, ihtilafa düşer ve şeytana yoldaş olur.” (Hakim)

“Vallahi Ehl-i beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez.” (İ. Ahmed)

“Benim soyuma dil uzatarak, beni incitenlere, Allahü teâlâ çok azap yapar.” (Deylemi)

“Allahü teâlâ, oğlum Hasan’la iki Müslüman ordunun arasını barıştırır.” (Buhari)

“Ya Rabbi, Hasan ile Hüseyin’i seviyorum. Sen de sev. Bunları sevenleri de sev!” (Tirmizi)

“Fatıma benden bir parçadır. Onu inciten beni incitmiş olur.” (Hakim)

“Fatıma’yı Ali’den daha çok severim, Ali, bana, Fatıma’dan daha çok kıymetlidir.” (Hakim)

“Kızım Fatıma’nın adı, “Allah onu ve sevenlerini Cehennemden korur” manasındadır.” (Deylemi)

“Ali’yi ancak mümin olan sever ve ona ancak münafık olan buğzeder.” (Nesai)

“Ali’yi sevmek, ateşin odunu yaktığı gibi, Müslümanların günahını yok eder.” (İ. Asakir)

“Ali’ye düşman olanın düşmanı Allah’tır.” (Ramuz)

“Ben ilmin şehriyim, Ali ise kapısıdır.” (Deylemi)

“İlim on kısım. Dokuzu Ali’de, biri diğer halktadır. O, bu biri de onlardan iyi bilir.” (Ebu Nuaym)

“Ali’yi seven, beni sevmiştir. Ona düşmanlık, bana düşmanlıktır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten de Allahü teâlâyı incitmiş olur.” (Taberani)

Bu Konuya Yorum Yazın

Yorum yazabilmek için giriş yapmalısınız.